برچسب- ازدواج

آیا شما سازنده ی زندگیتان هستید یا کاشف آن؟

آیا شما سازنده ی زندگیتان هستید یا کاشف آن؟

آیا شما سازنده ی زندگیتان هستید یا کاشف آن؟
همه ی ما در زندگی خود نگاهی به آن کرده و برای آن برنامه ریزی می کنیم و خلاصه هر کس برای خود استراتژی و رویکرد مخصوص دارد. نوع نگاه افراد به زندگی شان در دو دسته ی کلی قابل تقسیم هستند:
کسانی که زندگی خود را می سازند:
این افراد همان طور که از نامشان پیدا است عقیده دارند زندگی یعنی ساختن چیزی. شما […]