برچسب- عروسی

چند توصیه ی مفید برای مراسم عروسی

چند توصیه ی مفید برای مراسم عروسی

چند توصیه ی مفید برای مراسم عروسی

چند توصیه ی مفید برای مراسم عروسی
تمامی مخارج روز عروسی خود را با عدد و رقم روی کاغذ بیاورید. و درباره ی اینکه چه مقدار از این مبلغ را خودتان می پردازید و چه مقدار دیگران به شما کمک می کنند بحث کنید و این مسئله را شفاف سازی کنید. اگر این مسائل کاملا برایتان روشن نباشد مخارج شما تبدیل به استرس برای شما شده و شما را دچار مشکل می کنند.
پایان هفته […]